Dòng thông tin - RSSTiện ích

KẾ HOẠCH  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11  năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP  ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| 22 Tháng Ba, 2021 | 0 Comments

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại điểm a Mục 1 phần III Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng (sau đây tắt gọi là Nghị quyết số 172/NQ-CP), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị […]

Continue Reading

THÔNG TƯ 01-2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

THÔNG TƯ 01-2021/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng

| 3 Tháng Ba, 2021 | 0 Comments

BỘ TƯ PHÁP Số: 01/2021/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2021       THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng ___________________   Căn cứ Luật Công […]

Continue Reading

Văn phòng Công chứng An Nhất Nam khai Xuân Tân Sửu-2021

Văn phòng Công chứng An Nhất Nam khai Xuân Tân Sửu-2021

| 17 Tháng Hai, 2021 | 0 Comments

Continue Reading